SPŠ stavební Brno je partnerem projektu:
HELPTECH - Projekt na podporu technické a ekologické gramotnosti studentů v oblasti středního odborného školství a zvýšení prestiže řemeslných oborů v České republice

Popis projektu
Projekt HELPTECH žadatele SOU tradičních řemesel v Brně a dalších 18-ti partnerů je financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR v rámci Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost. Bude realizován v období 1.1.2011 – 31.12.2013, a jeho cílem je osvěta a informační podpora kurikulární reformy. Obsahem projektu jsou inovativní postupy, které sledují rozvoj funkční technické, ekologické gramotnosti žáků na SOU, SOŠ, stimulují spolupráci mezi školami a zaměstnavateli, podporují další vzdělávání pedagogických i nepedagogických pracovníků škol a školských zařízení. Projekt je zacílen na zvýšení prestiže řemesel a obsahem projektu jsou také inovované nástroje kariérového poradenství, které spočívají jak v týmovém přístupu pracovníků SOU, SOŠ a poradenských pracovníků škol, tak v součinnosti školy a rodiny žáka.

V roce 2016 pokračovala škola v realizaci žákovských praxí podle metodiky vytvořené a vyzkoušené během projektu, praxí se zúčastnilo celkem 265 žáků, 15 odborných garantů a bylo do ní zapojeno cca 90 firem. S těmito firmami má škola navázanou dlouhodobou spolupráci, která se mění podle podmínek trhu. Jména a údaje firem jsou uvedeny v konkrétních smlouvách.

Metodika koaktivního koučingu, naučená na projektových seminářích, byla dále používána při práci s žáky a jejich profesním i osobním rozvoji.

Škola pořádá pravidelně dny otevřených dveří - v roce 2016 15. a 16. ledna - na kterých mají zájemci o studium možnost seznámit se s projektem.


Cíle projektu budou naplněny především těmito aktivitami:
- inovací ŠVP a podporou kurikulární reformy nejen v jejím formálním naplňování, ale zejména v naplňování její neformální podoby – tak aby se ŠVP staly součástí hodnot a filosofií školy
- podporou analytického přístupu ke studiu, ve výuce pomocí nových inovativních nástrojů, metod s důrazem na propojení pro praxi důležitých předmětů, rozvoj klíčových kompetencí a propojení teorie s praxí
- inovací nástrojů kariérového poradenství
- pomocí nadregionální spolupráce odborných škol (řemeslné, strojní, stavební) se zaměstnavateli a profesními organizacemi
- zvyšováním ICT gramotnosti žáků, kteří budou sami vyhledávat, zpracovávat a kriticky hodnotit informace a podklady, budou pracovat běžně s počítači, využívat e-learningové aplikace a vytvářet prezentace

Výstupem projektu bude:
- inovovaný systém spolupráce škol
- motivační program spolupráce školy a zaměstnavatele
- inovované nástroje kariérového poradenství dostupné všem SŠ v ČR
- metodická podpora v efektivní komunikaci školy s rodiči s akcentem propagace řemesel a problematiky prevence předčasných odchodů z těchto oborů


Cílovou skupinou jsou žáci, studenti, pracovníci SOU, SOŠ technického zaměření, pracovníci organizací působících v oblasti jak vzdělávání, tak volného času dětí a mládeže. Hlavní cílovou skupinou projektu jsou žáci SOŠ a SOU, kteří se budou aktivně zapojovat do klíčových aktivit, jako je řízená praxe na pracovištích sociálních partnerů, zpracovávání esejů a žákovských prací, exkurzí, účastí na workshopech zvyšující klíčové kompetence apod.
Projektem inovované vzdělávací programy škol budou orientovány na co nejvyšší efekt praktického uplatnění absolventa s dostatečně širokými znalostmi. Proto školy naváží spolupráci s řadou vyučujících externistů, kteří mají nejen vzdělání v daném oboru, ale často jako osoby samostatně výdělečné činné i v daném oboru podnikají a mohou tak studentům předávat zcela čerstvé a konkrétní poznatky z praxe.
Počet přímo zapojených žáků do projektu: 4639
Počet nepřímo zapojených žáků do projektu v návaznosti na jeho aktivity: cca 62 000.
Další cílovou skupinou jsou v souladu s výzvou také pedagogičtí pracovníci SŠ a SOU včetně odborníků z praxe,kteří působí na středních odborných školách a učilištích. Zvyšování pedagogických schopností je nezbytné nejen v souvislosti s doporučeními OECD, ale jedná se o nezbytnou aktivitu pro posílení konkurenceschopnosti. Této aktivity bude dosaženo propojením škol a praxe zejména na workshopech a stážích, kde si účastníci budou vyměňovat poznatky a identifikovat dobré praxe pro zlepšení odborného vedení studentů.
Počet přímo zapojených pracovníků škol do projektu: 711
Počet nepřímo zapojených pedagogických.pracovníků škol do projektu v návaznosti na jeho aktivity: ca 8850.

Zapojení cílové skupiny:
* Učit a vést žáky k tomu, co praxe potřebuje/bude potřebovat
* Navázat úzkou a konkrétní spolupráci mezi školami a podniky prostřednictvím pedagogů a firemních expertů
* Zapojit odborníky z praxe a pedagogy do společné přípravy vzdělávacích modulů
* Zajistit trvalé propojení škol a podniků na bázi vzájemné prospěšnosti: Odborníci z praxe do škol, pedagogové do praxe
* Zajistit těsnou, vzájemně prospěšnou a dlouhodobou spolupráci žáků s praxí v průběhu, ale i po ukončení studia


Partnerství projektu

Nositel projektu:
SOU tradičních řemesel a VOŠ, spol. s r.o.
Střední 59, 602 00 Brno
www.soutr.cz

Partneři:
EC-Employment Consulting s.r.o.
Cihlářská 19, 602 00 Brno
www.empl-cons.cz

Klastr přesného strojírenství
Pražská 105
676 02 Moravské Budějovice
www.kpsv.cz

CGMC, družstvo
Chýnovská 535
391 11 Planá nad Lužnicí
www.maestroj.cz

Okresní hospodářská komora Hodonín
Svatoborská 591
697 01 Kyjov
www.ohkhodonin.cz

Jihomoravský kraj
Žerotínovo náměstí 449
602 00 Brno
www.kr-jihomoravsky.cz

Střední odborná škola technická a střední odborné učiliště
Uhelná 6
669 02 Znojmo
www.sou-uhelna.znojmo.cz

Střední odborná škola obchodní
a střední odborné učiliště řemesel
Klášterní nám. 127
672 01 Moravský Krumlov
http://www.sis.znojmo.cz/soumk

Střední škola řemeslná
Studničkova 260
551 01 Náchod
www.sou-jaromer.cz

Klastr výrobců obalů, družstvo
Chýnovská 535
391 11 Planá nad Lužnicí
www.klastromnipack.cz

Střední průmyslová škola stavební
Kudelova 8                              
602 00 Brno                             
www.spsstavbrno.cz


Technické muzeum v Brně
Purkyňova 105
602 00 Brno
www.technicalmuseum.cz

WIFI Česká republika, s.r.o.
Národní 23
110 00 Praha 1 – Staré Město
www.wifi-cz.cz

Střední škola uměleckořemeslná a oděvní, s.r.o.
Horská 167
460 14 Liberec
www.ssuo.net

Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska
V Olšinách 2300/75
100 00 Praha
www.soukromeskoly.cz

Obchodní akademie ELDO, o.p.s.
Střední 59
602 00 Brno
http://www.skolyjh.cz/oa/index.php

Střední škola řemesel a služeb Moravské Budějovice
Tovačovského sady 79
676 02 Moravské Budějovice
www.ssrs.cz

Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o.
735 72 Petrovice u Karviné 570
www.dakol-karvina.cz

MOST KE VZDĚLÁNÍ-BRIDGE TO EDUCATION, o.s.
512 37 Benecko 202
www.mostkevzdelani.eu