Na základě vyhlášky č. 197/2016sb. o poskytování služeb ve školách a školských poradenských zařízení funguje na naší škole školní poradenské pracoviště (ŠPP). Poradenské služby v ŠPP zajišťují výchovná poradkyně a metodik prevence.

Poradenský tým zajišťuje:
  • poskytování, sledování a vyhodnocování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
  • prevenci školní neúspěšnosti
  • podporu vzdělávání nadaných žáků
  • kariérní poradenství
  • péči o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi a vytváření příznivého sociálního klimatu
  • včasnou intervenci při aktuálních problémech jednotlivých žáků a třídních kolektivů
  • prevenci rizikového chování a vyhodnocování účinnosti školních preventivních programů
  • metodickou podporu pedagogickým pracovníkům
  • spolupráci školy se školskými poradenskými zařízeními

Výchovný poradce

Mgr. Veronika Semíková

úřední hodiny: pondělí 9.00-10.00
středa  9.00-10.00
čtvrtek 10.00-11.00 (kabinet č. 253)
kontakt: semikova@spsstavbrno.cz
533 446 143

Metodik prevence sociálně patologických jevů

Mgr. Jiří Herber

úřední hodiny: čtvrtek 8.00-9.00

pátek 9.00-10.00 (kabinet č. 252)
kontakt: herber@spsstavbrno.cz

533 446 144

 

 

 

 

Dokumetny školy týkající se prevence

 

Preventivní program

Krizový plán školy

Program proti šikanování