Přihláška ke vzdělávání

Tiskopisy přihlášek na SŠ (s růžovým podtiskem)
https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska/prihlasky-na-ss/tiskopisy-prihlasek-na-ss


a)    Termín podání a počet přihlášek
Zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče podává přihlášku ke vzdělávání do 2. března 2020 řediteli střední školy, do které se hlásí. Přihlášku lze doručit doporučenou poštou, případně osobně. Podle novely školského zákona lze podat do I. kola přijímacího řízení nejvýše dvě přihlášky. Počet přihlášek do dalších kol není omezen. Na jednu školu může uchazeč v jednom kole podat i více přihlášek, musí však jít o různé obory vzdělávání. Součástí přihlášky nezletilého uchazeče je jeho souhlasné vyjádření.
b)    Místo přijímací zkoušky
Uchazeč na přihlášku může vyplnit až dvě školy v pořadí podle preferencí, na které škole chce konat jednotné testy v 1. nebo 2. termínu (pořadí neurčuje preferenci pro přijetí na dané školy).
c)    Posudek lékaře
Posudek lékaře o zdravotní způsobilosti žáka na přihlášce není vyžadován dle nařízení vlády č. 211/2010 Sb.
d)    Přílohy a náležitosti přihlášky
K přihlášce uchazeč přikládá doklady, stanovené vyhláškou MŠMT, nebo jejich ověřené kopie, které ovlivňují podmínky přijímací zkoušky (navýšení časového limitu) a určují bodové hodnocení (pořadí) uchazeče. Za úplnost přiložených dokladů odpovídá uchazeč. Jde zejména o posudek školského poradenského zařízení u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, rozhodnutí o zdravotním znevýhodnění, ověřené doklady (diplomy) s výsledky vědomostních soutěží (např. matematické olympiády), sportovních soutěží a jiné. Doklady s výsledky soutěží ověří základní škola razítkem a podpisem, podobně jako klasifikaci (známky) na přihlášce z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku. Pokud je tiskopis vyhlášky stahován z internetu, musí být vytištěn oboustranně (obě stránky na jednom listu papíru), nikoli na dvou samostatných listech.
e)    Výstupní hodnocení
Podle novely školského zákona již nemají základní školy povinnost vydávat žákům výstupní hodnocení. Výstupní hodnocení proto již není v přijímacím řízení požadováno a posuzováno.
f)    Zaměření oboru vzdělání
Žáci oboru Stavebnictví se podle zaměření dělí od 3. ročníku. Přihláška se však podává do oboru vzdělání, nikoli do zaměření oboru vzdělání. Závazně si žáci zaměření vybírají na konci 2. ročníku, ale předběžně si lze zaměření vybrat již při podání přihlášky ke vzdělávání. Přestože mají všechna zaměření oboru v prvních dvou ročnících společný učební plán, je z pedagogického i z organizačního hlediska vhodné, aby byli žáci rozděleni do tříd podle jednotlivých zaměření již od prvního ročníku. Pokud má uchazeč o svém zaměření již určitou představu, může v přihlášce současně s oborem vzdělání vyznačit i zaměření oboru, nejlépe více zaměření v pořadí podle zájmu budoucího žáka (např.:  obor Stavebnictví – zaměření 1. Pozemní stavby, 2. Dopravní stavby apod.). I když je rozhodnutí ředitele o přijetí vázáno na obor vzdělání, nikoli na jeho zaměření, pokusíme se podle možností naší školy (zájmu žáků, počtu žáků ve třídách, složení pedagogického sboru, technického a prostorového vybavení školy atd.) zájmu uchazeče o budoucí zaměření vyhovět.
g)    Kontakty na zákonné zástupce
Žádáme rodiče (zákonné zástupce) uchazečů o vzdělávání, aby na přihlášku ke vzdělávání uvedli telefoní číslo (mobil) i funkční e-mailovou adresu. Pozvánky k jednotným přijímacím zkouškám budou odeslány v elektronické podobě.